د نیمروز د اطلاعات او فرهنگ ریاست اوه نیزه خپرونه دوولسمه شمیره

د نیمروز د اطلاعات او فرهنگ ریاست اوه نیزه خپرونه :

دوولسمه شمیره : د چاپ نېټه : شنبه د سنبله 13.

د دانلودولو لپاره لاندی انځورونو باندی کلیک کړی :

د پی دی اف لپاره دلته کلیک کړی : لومړی مخ

د پی دی اف لپاره دلته کلیک کړی : دوهم مخ

د پی دی اف لپاره دلته کلیک کړی : دریم مخ

د پی دی اف لپاره دلته کلیک کړی : څلرم مخ