د نیمروز د اطلاعات او فرهنگ ریاست اوه نیزه خپرونه لسمه شمیره

د نیمروز د اطلاعات او فرهنگ ریاست اوه نیزه خپرونه :

لسمه شمیره : د چاپ نېټه : شنبه د زمزی په 30