اوه نیزه خپرونه

د نیمروز د اطلاعات او فرهنگ ریاست اوه نیزه خپرونه :

اوومه شمیره : د چاپ نېټه : شنبه د زمزی په 9

 

دانلود کړی :

لومړی مخ : دانلود کړی

دوهم مخ : دانلود کړی

دریم مخ : دانلود کړی

څلرم مخ : دانلود کړی