گفتار چهارم: انواع سیستم های اعطای تابعیت

تاریخ نشر: Jun 05, 2016

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دولتها با وجود ازاد بودن در تعیین شرایط تابعیت خود، ضابطه های شناخته شده و معمول در جامعه بین المللی را که میتوان انها را دلیل تعلق شخص به یک کشور دانست مراعات مینمایند. مانند انکه در تعیین تابعیت های اصلی کسانی را از اتباع خود به شمار می اورند که یا از پدر و مادر تحت تابعیت انها و یا در سرزمین تحت حاکمیت انها متولد شده باشند این دو ضابطه را میتوان معیار خون یا خویشاوندی و معیار سرزمین یا خاک نامید. سیستم های اعطای تابعیت در هر کشور متفاوت میباشد چنانکه قاعده های تابعیت دولت امریکا بیشتر بر معیار خاک میباشند و این به مناسبت ترکیب جمعیت در ان سرزمین است و در مقابل قاعده های تابعیت دولت فرانسه بیشتر بر معیار خون میباشد و این به مناسبت غلبه احساسات ملی در ان سرزمین و انطباق بیش تر تابعیت و ملیت اتباع ان کشور با یکدیگر است در ساخت اسلوب تابعیت ایران از این دو معیار استفاده گردیده ولی در ان غلبه با معیار خون میباشد.       

1-سیستم یا اصل خون: مطابق این اصل تابعیت از راه نسب به طفل تحمیل میشود و به همین علت بعضی از حقوق بین الملل خصوصی ان را تابعیت نسبی هم گفته اند و طفل به محض تولد قهرا تابعیت پدر و مادر خود را دارا میشود.

2- سیستم یا اصل خاک: سیستم خون به تنهائی  نمی تواند  به تنهائی تامین تابعیت را برای تمام کسانی که متولد میشوند به عهده بگیرد وگاهی اتفاق می افتد به کار بردن اصل سیستم خون برای تعیین تابعیت به طفل غیر ممکن میشود از جمله اگر طفلی به دنیا بیاید ولی پدر و مادرش معلوم نباشد یا این که والدین طفل در موقع تولد او تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشند در این گونه موارد برای حل این مشکل از اصل دیگر به نام اصل خاک استفاده میشود. مطابق این اصل تابعیت هر شخص تابعیت کشور تولد اوست زیرا هر شخصی به ناچار در محلی متولد میشود و ان هم اجبارا جزء قلمرو دولتی است و چنانچه در کشتی یا هواپیما هم متولد شود تابع کشوری است که پرچم انرا برافراشته است و باز هم اعطای تابعیت با اشکال مواجه نمی گردد. امروزه برای جلوگیری از موارد اپاتریدی و تامین تابعیت ملی در مقابل اختلاط نژادی کشورها اکثرا سیستم خاک و خون را توامان اعمال میکنند.