داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
گفتار چهارم: انواع سیستم های اعطای تابعیت
دولتها با وجود ازاد بودن در تعیین شرایط تابعیت خود، ضابطه های شناخته شده و معمول در جامعه بین المللی را که میتوان انها را دلیل تعلق شخص به یک کشور دانست مراعات مینمایند. مانند انکه در تعیین تابعیت های اصلی کسانی را از اتباع خود به شمار می اورند که...
Jun 05, 2016 -