ریاست مالی واداری

تشکیل منظور شده سال  1395 ریاست مالی واداری مقام ولایت: