ریاست دفتر

تشکیل منظور شده سال 1395 ریاست دفتر ولایت نیمروز: