ریاست منابع بشری

تشکیل منظورشده سال 1395 ریاست منابع بشری مقام ولایت نیمروز: