تشکیل ولسوالیها

تشکیل عمومی ولسوالی های ولایت نیمروز: