ریاست خدمات تخنیکی وسکتوری

تشکیل منظور شده سال 1395 ریاست خدمات تخنیکی وسکتوری مقام ولایت: