کنگ

اين ولسوالى در ٢٧ کيلومترى شمال شهر زرنج موقعيت دارد. ولسوالى کنگ در غرب با کشور ايران همسرحد است و در جوار ولسوالى جوين فراه  موقعيت دارد. مردم اين ولسوالى نيز مصروف زراعت و مالدارى ميباشند.