جخانسور

ولسوالى چخانسور در ٤٥ کيلومترى شمال شرق شهر زرنج موقعيت دارد و با ولسوالى هاى بکواه و شهر زرنج همسرحد است.،مردم اين ولايت مصروف زراعت و مالدارى ميباشند. خربوزه و تربوز از محصولات زراعتى اين ولايت شمرده ميشود