چهاربرجک

ولسوالى چهار برجک در ١٣٥ کيلومترى شهر زرنج موقعيت دارد که سرحد مشترک با کشورهاى ايران  و پاکستان تشکيل کرده و در شرق با ولايت همسرحد است.
بند کمال خان از بندهاى بزرگ نيمروز است  که کار آن اکنون جريان دارد و با اعمار آن ٨٠ هکتار زمين زراعتى اين ولايت  آبيارى و ٩ ميگاوات برق را توليد خواهد کرد. برخى بيشتر مردم اين ولايت مصروف کار در بند کمال خان است و درياى هلمند نيز از اين ولسوالى عبور کرده است.