پروژهای زیر 10 ملبون

1- نام پروژه: اعمار تعمیر 8 اطاقه دارالخفاظه

تمویل کننده:وزارت معارف

شركت تطبيق كننده:وطن خدمت

موقعیت:مرکز زرنج

فیصدی کار:95%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:10/4/1394 ختم 1395/4/10

مبالغ مصرفی:7195540  افغانی

 

2- نام پروژه:تعمیر روزنتون

تمویل کننده:وزارت کار وامور اجتماعی

شركت تطبيق كننده:سهیل ناصر

موقعیت:مرکز زرنج

فیصدی کار:50%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:15/12/1394

مبالغ مصرفی:3.384.100 افغانی

 

3- نام پروژه:تعمیر آموزش امور زنان

تمویل کننده:وزارت امور زنان

شركت تطبيق كننده:سهیل ناصر

موقعیت:مرکز زرنج

فیصدی کار:10%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:20/2/1395 ختم شش ماه بعد از آغاز کار

مبالغ مصرفی:9876500  افغانی

 

4- نام پروژه:اعمار کلینیک 20بستر

تمویل کننده:USPهمبستگی ملی

شركت تطبيق كننده:امید صمیم

موقعیت:خاشرود

فیصدی کار:5%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:1/3/1395

مبالغ مصرفی:4000000 افغانی

 

5- نام پروژه:سرک قریه پیرمحمد سفر3.2کیلومتر

تمویل کننده:برنامه ملی راهسازی(NRAP

شركت تطبيق كننده:

موقعیت:کنگ

فیصدی کار:60%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه: متوقف

مبالغ مصرفی:5042.49 افغانی