پروژهای بالای 10 ملبون

1- نام پروژه: كمربند سبز نهرلشكري

تمویل کننده:بانك جهاني

شركت تطبيق كننده:شركت هيواد وال

موقعیت:مرکز زرنج

فیصدی کار:68%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:18/7/1388 تاریخ ختم17/2/1394

مبالغ مصرفی:81024240  افغانی

 

2- نام پروژه: شفاخانه 100بستر

تمویل کننده:وزارت صحت عامه

شركت تطبيق كننده:فولاد میلاد

موقعیت:مرکز زرنج

فیصدی کار:50%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:10/4/1393 ختم سه سال بعد ازآغاز کار

مبالغ مصرفی:267674572 افغانی

 

3- نام پروژه: فاز دوم خط رنوي ميدان هوایی

تمویل کننده:وزارت ترانسپورت

شركت تطبيق كننده:مارگو

موقعیت:مرکز زرنج

فیصدی کار:75%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:8/6/1392 ختم 18 ماه بعد از آغاز کار

مبالغ مصرفی:550ملیون افغانی

 

4- نام پروژه: 10.89كيلومترسرك كمربندي

تمویل کننده:وزارت فوايد عامه

شركت تطبيق كننده:مونيكوصفت

موقعیت:مرکز زرنج

فیصدی کار:15%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:20/10/92 متوقف

مبالغ مصرفی:7500000 $

 

5- نام پروژه: اعمار 12 کیلو متر سرک ولسوالی کنگ

تمویل کننده:UNOPS

شركت تطبيق كننده:حلیم امین

موقعیت:کنگ

فیصدی کار:90%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:ماه حوت 1392 بعد از آغاز کار یکسال

مبالغ مصرفی:60406555 افغانی

 

6- نام پروژه: اعمار کلینیک CHC

تمویل کننده:وزارت صحت عامه

شركت تطبيق كننده:گلگون بهار

موقعیت:خاشرود

فیصدی کار:27%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:28/2/1395

مبالغ مصرفی:27780741  افغانی

 

7- نام پروژه: کلینیک CHC

تمویل کننده:وزارت صحت عامه

شركت تطبيق كننده:عزیز نعیم

موقعیت:کنگ

فیصدی کار:50%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:24/11/1394 ختم ده ماه کاری

مبالغ مصرفی:14891450.03  افغانی

 

8- نام پروژه: کلینیک CHC

تمویل کننده:وزارت صحت عامه

شركت تطبيق كننده:عمران سیستان

موقعیت:چخانسور

فیصدی کار:10%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:11/2/1395 از آغاز کار ده ماه کاری

مبالغ مصرفی:18492130 افغانی

 

9- نام پروژه: بازسازی لات اول کانال خوابگاه

تمویل کننده:بانك جهاني

شركت تطبيق كننده:حاجی شاولی

موقعیت:مرکز زرنج

فیصدی کار:80%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:3/9/1394 ختم 108 روز

مبالغ مصرفی:1.152.973.5$

 

10- نام پروژه: اعمار لیلیه 200 نفری نسوان مربوط دارالمعلمین

تمویل کننده:وزارت معارف

شركت تطبيق كننده:مبانی هیرمند

موقعیت:مرکز زرنج

فیصدی کار:80%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:12/3/1394 ختم13/3/1395

مبالغ مصرفی:23061054  افغانی

 

11- نام پروژه: 6غرفه مبرز ها ی مکاتب قریجات مختلف ولسوالیها

تمویل کننده:

شركت تطبيق كننده:منصور

موقعیت:زرنج،کنگ،چخانسور

فیصدی کار:50%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:3/3/1394 ختم یک سال

مبالغ مصرفی:7119174.5  افغانی

 

12- نام پروژه: تعمیر همبستگی ملی

تمویل کننده:همبستگی ملی(USP)

شركت تطبيق كننده:

موقعیت:زرنج

فیصدی کار:90%

تاریخ آغاز و ختم کار پروژه مطابق به شرطنامه:11/11/1394 ختم شش ماه

مبالغ مصرفی:12721470  افغانی