شعرا

لیست شعرا ولایت نیمروز                                     

1- غلام دستگیر"پیام"                                                                   

2-عبدالقدیر"زرنجی"                                              

3-عبدالحلیم"عمری"                                              

4-عبدالحمید"شریفی"                                          

5- شاه گل"گلزاد"                                  

6- فرشته"شیرزاد"                               

7-فضل الرحیم"محمودی"                        

8- گلداد"حمیدی"                                  

9- محمدعوض"محمدی"                        

10-اسحق"شهباز"

11-دستگیر"راد"

12- عبدالحمید"یاور"

13- یونس"حق بین"

14- غلام دستگیر"قادری"

15- وحیدالله"خیرزاد"

16- عبدالهدی"بیدار"  

17- فضل کریم"محمودی" 

18- احمدفیصل"صحت"  

19- ملنگ"رسولی"

20- آغانور"دلسوز"      21- عبدالبصیر"خاشرودی" 

22-- عبدالقادر"بها"       23- نظام الدین"شمس"          24- غلام جیلانی"عرفانی"

لازم به ذکر است که همه شعرا ولایت نیمروز در این لست نمیباشند فقط تعداد محدودی از شعرا را نام برده ایم،متاسفانه بایدخاطرنشان کرد که بنابر نداشتن مرجع تامین کننده مالی اکثر شعرا این ولایت هنوز کتابی به چاپ نرسانده اند در حالی که  این شعرا دو یا سه دیوان در دست دارند.