بازدید والی نیمروز از آمریت بندر زرنج

انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز، همراه با نمایندگان مردم در ولسی جرگه و مشرانه جرگه، روسای دوایر نظامی و ملی و اعضای شورای ولایتی از آمریت بندر زرنج دیدن نمودند.
والی نیمروز همچنان برای بهبود وضعیت بندرزرنج به مسوولین ذیربط هدایت لازم را دادند.