آغاز کارساخت تحکیم کاری سواحل نهرلشکری

کار ساخت تحکیم کاری سواحل نهر لشکری در قریه سبزگزی با حضور انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز، روسای دوایر نظامی و ملکی، نماینده مردم در مشرانه جرگه، اعضای شورای ولایتی، جامعه مدنی، جوانان و اهالی قریه سبزگری شهر زرنج افتتاح گردید.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: با ساخت تحکیم کاری سواحل نهر لشکری زمین های زراعتی باشنده گان قریه سبزگزی و نهر لشکری از تخریبات آب دریا محفوظ خواهد ماند.
انجینیرمحمد نبی محبوب رئیس حوزه فرعی دریای هلمند پائینی زرنج گفت: این پروژه به هزینه نزدیک به 29 میلیون افغانی از بودیجه وزارت انرژی و آّب در مدت یک سال ساخته خواهد شد.
وی افزود: با ساخت تحکیمات نهر لشکری از طغیان آب دریای هلمند و تخریب ساحات زمین‌های زارعتی در منطقه سبزگزی جلوگیری خواهد کرد.