هفته نامه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز شماره دوازدهم