بازدید والی نیمروز از جریان پیشرفت کار ساخت شفاخانه ولایتی

انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز در حالیکه شماری از روسای دوایر و اعضای شورای ولایتی ایشان را همراهی میکردند از جریان پیشرفت ساخت شفاخانه 100 بستر ولایتی زرنج بازدید نمودند.
والی نیمروزدر هنگام بازدید از کار شفاخانه ولایتی زرنج به انجینران موظف هدایت داد تا در زمینه تسریع روند ساخت وهمچنان کیفیت کار شفاخانه توجه نمایند.
کار شفاخانه 100بستر ولایتی زرنج 60 فیصد پیشرفت داشته است.