افتتاح مرکز آموزشی باغ زنانه ولایت نیمروز

مرکز آموزشی باغ زنانه ریاست امور زنان ولایت نیمروز افتتاح گردید.
در افتتاح این مراسم والی نیمروز، روسای دوایر ملکی و نظامی، اعضای شورای ولایتی و زنان حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: زنان به مثابه نیمی از پیکر جامعه هستند و این مرکز دستاورد بزرگی برای زنان و زمینه رشد استعداد ها و توانمندسازی زنان خواهد بود.
والی نیمروز از زنان خواست تا در تمام عرصه ها و بخصوص در ادارات دولتی سهم بیشتر و فعال داشته باشند.
والی نیمروز برای سرسبزی باغ زنانه به ریاست زراعت و مالداری و شاروالی زرنج هدایت لازم را دادند.
مسوولان ریاست امور زنان نیمروز میگویند: مرکز آموزشی باغ زنانه دارای 13 با اطاق اداری و محلقات آن بوده که به هزینه (9556429 نه میلیون و پنجصد و پنجاه شش هزار و چهارصد وبیست نه ) افغانی از بودیجه وزرات امور زنان ساخته شده است.
این مسوولان میگوند: مرکز آموزشی باغ زنانه در آینده محلی برای تفریح، خریداری و اشتراك زنان در كورسهای آموزشی خواهد بود.