جلسه ماهوارکمیسیون پالیسی ملی جوانان

جلسه ماهوارکمیسیون پالیسی ملی جوانان
جلسه ماهوار کمیسیون پالیسی ملی جوانان تحت ریاست انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز در سالون جلسات اداری مقام ولایت برگزار گردید.
در این جلسه روسای دوایر، اعضای شورای ولایتی، جوانان و اعضای جامعه مدنی نیز حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروزگفت: جوانان آینده سازان کشور هستند و زمینه رشد مهارت و توانایی ها برای جوانان فراهم شوند.
والی نیمروز افزود: با تطبیق این پالیسی، ایجاد و تحکیم هماهنگی بین ادارات ذیربط دولتی، موسسات بین المللی و سازمان های غیر دولتی برای رشد انکشاف موثر، ارتقای ظرفیت هدفمندانه جوانان وایجاد و تقویت زمینه کاریابی مناسب و مساوی، رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی آنها خواهد بود.
در این جلسه روسای دایر گزارش فعالیت های خویش را در راستای تطبیق این پالیسی به اعضای جلسه ارایه نمودند.
این کمیسیون هر ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد و از چگونگی تطبیق این پالیسی و مشکلات موجود جهت تطبیق این پالیسی گزارش خود را ارایه می کند.