تاکید سران و اقوام ولایت نیمروز بر وحدت و همدلی میان اقوام

مراسم بزرگی به منظور وحدت و همدلی میان اقوام ساکن نیمروز امروز برگزار گردید.
متنفذین و سران اقوام ساکن در نیمروز حفظ وحدت ملي به عنوان يگانه راه برون رفت از چالش هاي موجود دانسته و بر وحدت و همدلی میان همه اقوام تاکید نمودند.
در این مراسم انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز، نماینده مردم در مشرانه جرگه، روسای دوایر نظامی و ملکی،اعضای شورای ولایتی، علمای کرام، متنفذین و سران اقوام، جامعه مدنی، زنان و جوانان حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: جرگه ها و سران اقوام نقشی مهمی در حفظ و وحدت ملی دارند و همه ی ما در این شرایط حساس باید همبستگی، هم پذیری و اخوت میان یکدیگر را حفظ نموده و از منافع ملی کشور خود دفاع نمائیم.
والی نیمروز افزود: سران اقوام میتوانند تا با مشورت هاي خردمندانه خود در راه حل مشکلات کشور کمک کنند و هرگز به دشمنان اجازه ندهند که با دسایس و توطئه ها وحدت و همدلی میان آنها را برهم زند.
وی همچنان و از اینکه همه ی مردم در تمام عرصه ها با دولت همکاری می نمایند، تشکر و قدار دانی نمود.
بازمحمد ناصر رئیس شورای ولایتی نیمروز وحدت و همدلی میان اقوام را در پیشرفت کشور مهم دانست و همه ی اقوام در راستای مبارزه با مشکلات موجود، اعتماد سازی و از بین بردن فاصله بین حکومت و مردم گام های اساسی بردارند.
در همین حال محمد انور مرادی رئیس سرحدات، اقوام و قبایل به نمایندگی از همه ی اقوام گفت: همه ی اقوام در طول تاریخ با حفظ ارزش های اسلامی و ملی در کنار هم زندگی مصلحت آمیز داشته اند و همواره این ریاست جرگه ها و جلسات متعددی را میان اقوام برگزار نموده تا وحدت ملی، همبستگی، برادری را میان اقوام ساکن در ولایت نیمروز حفظ کنند.