سنگ تهداب تعمیر مدیریت عمومی محبس نیمروز گذاشته شد.

سنگ تهداب تعمیر مدیریت عمومی محبس نیمروز طی مراسمی با حضور والی نیمروز، روسای دوایر نظامی و ملکی، نماینده مردم در مشرانه جرگه، اعضای شورای ولایتی و نماینده ریاست عمومی محابس گذاشته شد.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: جای بسیار خوشحالی است که به سوی پیشرفت و ترقی گام برمیداریم که با ساخت محبس جدید مشکلات محبوسین حل خواهد شد.
والی نیمروز افزود:تعمیر جدید مدیریت عمومی محبس جدید در ساحه سی هزار متر مربع زمین به طور پخته و اساسی به هزینه نودو شش میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار افغانی از بودجه وزارت امورداخله به مدت دو سال اعمار میگردد.