سنگ تهداب ریاست اقتصاد نیمروز گذاشته شد

سنگ تهداب ریاست اقتصاد توسط انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز، روسای دوایر نظامی و ملکی و نماینده مردم در مشرانه جرگه گذاشته شد.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: امروز یکبار دیگر به سوی پیشرفت و ترقی گام برداشتیم و امیدواریم در آینده نیز در تمام عرصه ها به پیشرفت های چشمگیری دست بیابیم.
این تعمیر در مدت یکسال به هزینه (13875000 سیزده میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار افغانی ) از بودجه وزارت اقتصاد در دو منزل بصورت پخته و اساسی اعمار میگردد.