آغاز کار جغل ریزی سرک ترمینال میدان هوایی

کار جغل ریزی سرک ترمینال میدان هوایی نیمروز آغاز گردید.
در مراسم افتتاح این سرک والی نیمروز، روسای داویر، اعضای شورای و جوانان حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز سهم گیری مردم و تجار ملی را در بازسازی مهم و ارزنده خواند و از تجار ملی و مردم به دلیل همکاری با دولت در تمام عرصه ها تشکری نمود.
والی نیمروز از نیروهای امنیتی که همیشه در تامین امنیت پروژه ها سعی و تلاش مینمایند، قدردانی نمود.
والی نیمروز افزود: این سرک 1600متر طول و 6 متر عرض داشته که به هزینه 20 هزار دالر آمریکایی از طرف شرکت جیوکیم ساخته خواهد شد.