ضبط یک دیپوی مهمات توسط پولیس ملی نیمروز

طی یک عملیات اوپراتیفی مدیریت مبارزه با مواد مخدرپولیس قوماندانی امنیه ولایت نیمروز یک دیپو مهمات از تروریستان کشف وضبط گردید.به گفته مل پاسوال خواجه جیلانی "ابوبکر" قوماندان امنیه ولایت نیمروز که این مهمات در یک مخفی گاه زیرزمینی درمنطقه قریه مالداران مرکز زرنج ولایت نیمروزجابجاشده بودکه توسط پولیس کشف وبدست آمده است گفتنی است که این مهمات شامل یک میل ماشیندار پیکا همراه بایک میل فالتوی آن 417 فیرمرمی پیکا ویک قبضه سلاح راکت انداز 4 فیرمرمی راکت انداز یک قبضه بم افکن ویک میل سلاح کلاشینکوف همرای شش عدد و شارژو 158فیر مرمی آن تروریستان تصمیم داشتند تا ازاین سلاح ومهمات در اجرای اعمال ضد انسانی شان در مرکز شهر زرنج استفاده نموده ومردم بی گناه را به خاک وخون به کشانند که ازاین عمل ضد انسانی شان جلوگیری به عمل آمده است