قرار پلان مستقل بتاریخ1395/7/7 پولیس قوماندانی امنیه ولایت نیمروز

 تمام ساحات شهر رزنج وقرآء وحومه آن ذریعه پرسونل پولیس شامل بخش های امنی،کشفی ،اداری از وجود عموم پرسونل اعم از افسران ،ساتنمنان ، سربازان تحت تدابیر امنیتی گزمه های سیار وچک پاینت های موقت امنیتی بخاطر تامین امنیت بهتر شهروندان زرنج در دو تایم از صبح وبعداز ظهر تحت اداره محترم مل پاسوال خواجه جیلانی "ابوبکر" قوماندان امنیه ولایت نیمروز گرفته شده است. مل پاسوال خواجه جیلانی "ابوبکر" قوماندان امنیه ولایت نیمروز با ابراز این مطلب میگوید که این روند بخاطر تآمین امنیت بهتر این ولایت گرفته شده ودر جریان چک پاینت ها روی موتر های شیشه سیاه وسلاح های غیر قانونی تاکید نمود وبه تمام قطعات وجزوتام های مروبطه هدایت داد که در وظایف شان جدی و قانونی عمل نمایند تا از وقوع حادثات و جرایم در این ولایت جلوگیری شود وی همچنان افزود که این پروسه هم روزه ادامه خواهد داشت.