صلح و امنیت !

بتاریخ 31.6.1395 مدیریت عمومی امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز به مناسبت روز جهانی صلح میزگردی را تحت عنوان تامین صلح و امنیت به همکاری تخنیکی رادیوتلویزیون ملی ولایت نیمروز بتاریخ  تدویر نموده است که در این میز گرد محترم امید بلوچ فعال مدنی و قردت الله حسینی مسئول آگاهی دهی کمیته صلح ولایت نیمروز اشتراک نموده و در مورد چگونگی برقراری صلح و تامین امنیت هرچه بیشتر در این ولا ، نقش جوانان و زنان در تامین صلح و امنیت بحث و گفتگتو صورت گرفت.