افتتاح تعمیر اطفایه و سه حوزه امنیتی قوماندانی امنیه نیمروز

تعمیر اطفایه وسه حوزه امنیتی قوماندانی امنیه با حضور انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز، روسای دوایر نظامی، اعضای شورای ولایتی افتتاح گردید.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: این تعمیرها از نیازهای مبرم قوماندانی امنیه بوده و با افتتاح این تعمیرها سهولت های بیشتری برای پولیس ملی در راستای امنیت بیشتر و بهتر فراهم خواهد شد.
تعمیر اطفایه قوماندانی امنیه در ساحه ۴۷۰ متر مربع به هزینه بیش از ۲۴ میلیون افغانی و تعمیر حوزه اول، دوم و سوم امنیتی قوماندانی امنیه به هزینه بیش از 36 میلیون افغانی از طرف پروژه سستیکا و شرکت پسران محمد نعیم ساخته شده است.