دستگیری یک تن مبلس با لباس زنانه !

مدیریت عمومی مبارزه باجرایم جنائی قوماندانی امنیه ولایت نیمروز دستگیر گردیده است.
گفته میشود این شخص حمید نام دارد وباشنده ولایت نیمروز میباشد وی بالباس مبدل به خانه های مردم رفته واجناس آنهارا دزدی نموده واز پول آنها مواد مخدر خریداری مینوده که خوش بختانه توسط پولیس مدیریت عمومی مبارزه باجرایم جنائی قوماندانی امنیه ولایت نیمروز دستگیر وبه پنجه قانون سپرده شد وقضیه آن تحت برسی قرار دارد
.