افتتاح تعمیر اداری برنامه همبستگی ملی در نیمروز

تعمیر اداری برنامه همبستگی ملی در نیمروز به هزینه بیش از 12 میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.
در مراسم افتتاح این تعمیر والی نیمروز، روسای دوایر نظامی و ملکی و اعضای شورای ولایتی حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: جای بسیار خوشحالی است که در نیمروز بستری خوبی برای تطبیق پروژه ها میباشد و با تطبیق پروژها ما به سوی پیشرفت وترقی گام برمیداریم.
والی نیمروز همچنان از تمام مردم خواست تا در امنیت پروژها با نیروهای امنیتی همکاری نمایند.
انجینیرفرید عظیم سرپرست ریاست احیاء و انکشاف دهات گفت: این تعمیر دارای ده اتاق کاری بوده که به بطور اساسی و پخته در دو منزل به هزینه (12721470 دوازه میلیون هفتصد و بیست و یک هزار و چهارصد و هفتاد) افغانی در مدت یک سال به کمک مالی بانک جهانی اعمار گردیده است.
از این ساختمان در آینده بسیار نزدیک برای فعالیت های برنامه جدید (برنامه ملی میثاق شهروندی ) استفاده میشود.