بازدید والی نیمروز از جریان ترمیم سربند کانال نهر لشکری

انجینیرمحمد سمیع وال نیمروز در حالیکه نماینده مردم در مشرانه جرگه و رئیس شورای ولایتی ایشان را همراهی می نمودند برای نظارت از جریان ترمیم سربند کانال نهر لشکری که قسمتی از سربند مذکور براثر سیلاب های اخیر تخریب گردیده بود دیدن نمودند.
والی نیمروز این کانال را بسیار حیاتی خواند و گفت :با جاری شدن آب در این کانال بیشتر زمین‌های زراعتی آبیاری خواهند شد و دهاقین می‌توانند از آن بهره خوبی بدست آورند.
والی نیمروز از شورای ولایتی، تجار ملی و مردم که در قسمت بازسازی و ترمیم سربند کانال نهر لشکری همکاری نمودند، قدردانی نمود.
والی نیمروز همچنان طی هفته های گذشته از جریان ترمیم سربند کانال نهر لشکری با شماری از روسای دوایر نظامی و ملکی، اعضای شورای ولایتی، تجارملی و جوانان نیز دیدن بعمل آورده بودند.
ترمیم سربند کانال نهر لشکری که براثر سیلاب های اخیرتخریب گردیده بود کار آن به اتمام رسیده است.