بازدید والی نیمروزاز جزوتام های نیروهای امنیتی

والی نیمروز در حالیکه قوماندان امنیه، رئیس امنیت ملی، قوماندان کندک ششم سرحدی، سرپرست مرکز هماهنگی اوپراتیفی و قوماندان محافظتی بندکمال خان ایشان را همرامی میکردند از جزوتام های نیروهای امنیتی در مرکز شهر و قریه جات شهر زرنج دیدن نمودند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: نیروهای امنیتی از قابلیت ها توانایی های بالای برخوار هستند و همواره بخاطر تامین امنیت شبانه روزی سعی وتلاش می نمایند.
وی افزود: دشمنان همواره سعی نمودند تا امینت و آرامش مردم را برهم زنند اما نیروهای امنیتی با هماهنگی خوب توان مبارزه و مقابله با دشمنان را داشته و همواره جواب دندان شکن به دشمنان داده اند.
والی نیمروز همچنان از تمام مردم خواست که بخاطر تأمین امنیت همواره با نیروهای امنیتی همکار نموده و از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزند.
مل پاسوال خواجه جیلانی ابوبکر به نمایندگی از نیروهای امنیتی صحبت نموده، افزود: بین تمام نیروهای امنیتی هماهنگی بسیار خوبی بوده و بخاطر تامین امنیت از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید.
وی همچنان نقش مردم را تأمین امنیت بسیار مهم دانست و از تمام مردم خواست تا با نیروهای امنیتی در تأمین امنیت همکاری نمایند.
والی نیمروز حین بازدید ازپوسته های امنیتی شهر و قریه جات شهر زرنج، جهت بهبود هرچه بیشترامنیت به مسوولین هدایت لازم را دادند.