بازدید والی نیمروز از کارساخت ترمینال موقت میدان هوایی

انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز درحالیکه روسای دوایر نظامی، نماینده مردم در مشرانه جرگه، اعضای شورای ولایتی، آمرمیدان هوایی و تجار ملی ایشان را همرامی میکردند از کارساخت ترمینال موقت میدان هوایی دیدن نمودند.
ترمینال موقت میدان هوایی نیمروز توسط یک تن از تجاران خیر ملی ساخته میشود.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز ضمن تشکری از تجار ملی گفت: میدان هوایی جدید نیمروز برای پرواز طیاره آماده میباشد و اداره مستقل هوانوردی ملکی زمینه را پروازها مساعد نمایند.
والی نیمروز علاوه نمود که 500 متر سرک الی خط رنوی خارج از پروژه میدان هوایی آسفالت خواهد شد.
با ساخت این ترمینال موقت مشکل مسافرین الی ساخت ترمینال اصلی حل خواهد شد.