بازدید والی نیمروز از جریان کار تحکیم سربند نهر لشکری

انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز در حالیکه تعدای از روسای دوایر نظامی، ملکی و اعضای شورای ولایتی ایشان را همراهی میکردند از جریان کار تحکیم سربند نهر لشکری دیدن نمودند.
والی نیمروز از همکاری مردم، تجار ملی و اقشار مختلف جامعه که بخاطر تحکیم سربند نهرلشکری سهیم شدند، قدردانی و تشکری نمود.
والی نیمروز همچنان افزود که کار پروژه های سرک حلقوی، بندکمال و سرک ولسوالی کنگ در مرحله تدارکات قرار داشته و در آینده نزدیک کار آنها شروع خواهد شد.
کانال نهر لشکری بسیار مهم و حیاتی میباشد که با جاری شدن آب در آن،شماری زیادی از زمین های زراعتی در زرنج و ولسوالی کنگ زیر کشت خواهند رفت و دهاقین سالانه فوایدی زیادی بدست می آورند.