دیدار والی نیمروز با متنفذین و سران اقوام

انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز با متنفذین و سران اقوام بخاطر ترمیم مجدد سربند نهر لشکری دیدن نمودند.
والی نیمروز از تمام متنفذین و سران اقوام خواست که بخاطر پاک کاری و ترمیم مجدد نهر لشکری سهیم شوند و از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزند.
متنقذین وسران اقوام همراه با اعضای شورای ولایتی از جریان کار ترمیم سربند نهر لشکری دیدن نموده و گزارش شان را به مقام ولایت ارایه نمودند.
متنفذین وسران اقوام سهم تمام مردم و تجار ملی را بخاطر ترمیم وپاک کاری نهر لشکری را بسیار مهم دانسته و وعده هر نوع همکاری را با اداره محلی نمودند.