دیدار والی نیمروز با هئیت بررسی چگونگی موجودیت اطفال زیر سن در قوای امنیتی کشور !

انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز با هئیت بررسی موجودیت اطفال زیر سن در دفترکاری شان دیدار و گفتگو نمودند.
این هئیت به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست تورن جنرال حبیب الله احمدزی مشاور ارشد امنیت خاص رئیس جمهور اسلامی افغاستان و ترکیب هیئت مشاور ریاست جمهوری در امور قومی، نمایندگان وازرت های دفاع ملی، امور داخله، ریاست امور عمومی امنیت ملی، سارنوالی، اداره امور، عدلیه وزارت کارامور اجتماعی، شهدا و معولین، نماینده کمیسیون حقوق بشر با والی نیمروز دیدار نمودند.
قرار است این هیئت در تفاهم با مسوولان محلی جهت بررسی چگونگی موجودیت اطفال زیر سن هژده را در قطعات نیروهای امنیتی مورد بررسی قرار دهند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: خوشبختانه در سطح قطعات نیروهای امنیتی ولایت نیمروز افراد زیرسن وجود نداشته است.
والی نیمروزهمچنان بخاطر بررسی هرچه بهتر موضوع از هرگونه همکاری ادارت محلی با هئیت مذکور ابراز داشت.