دیدار والی نیمروز با مسوولین دفتر IOM

انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز در دفتر کاریشان با خانم ساره کرگس هماهنگ کننده برنامه و مسوول بخش حمایت از پروگرام ها دفتر IOM و خانم اسمی دی جونگ رئیس کمیسیون کمک های بشری اروپا دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار والی نیمروز روی مسایل عودت کننده گان، بیجا شدگان و معتادین صحبت نمودند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: نیمروز با داشتن مرز مشترک با ایران روزانه پذیرای شماری زیادی از عودت کنندگان بوده که در این میان شماری نیز به گونه اجباری از ایران اخراج میگردند.
والی نیمروز از همکاری های دفتر IOM با عودت کننده گان و بیجا شدگان تشکری نمود و از مسوولین این دفتر خواست تا در نیمروز یک کلینیک ترک اعتیاد ایجاد نمایند تا در آن معتادین تداوی گردند.
مسوولین دفتر IOM هدف از سفرشان به ولایت نیمروز بررسی مشکلات و بیجاشدگان را عنوان نموده تا در آینده نیز بتوانند تا کمک های بشردوستانه را با عودت کنندگان و بیجاشدگان نمایند.