دیدار والی نیمروز با تجار ملی

انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز با تجاران ملی دیدار وملاقات نموده، روی مسائل تجارتی و ترانزیتی شان صحبت های همه جانبه داشتند.
تجاران ملی مشکلات وچالش های تجاری خودرا با والی نیمروز شریک ساخته و خواهان حل مشکلات گردیدند.
والی نیمروز ضمن اطمینان حل مشکلات تجاران نیز صحبت داشته، وعده همکاری با تجاران ملی را نموده و به مراجع ذیربط برای حل مشکلات تجار هدایت لازم را دادند.