مستوفی جدید نیمروز معرفی گردید!

ضیاء الدین ضیاء بحیث مستوفی جدید نیمروز طی مراسمی به کارمندان اداره مستوفیت معرفی گردید.
در این مراسم که درسالون جلسات اداری مقام ولایت برگزار شده بود، انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز، روسای دوایرنظامی و ملکی، اعضای شورای ولایتی و کارمندان اداره مستوفیت نیز حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز ضمن تبریکی و موفقیت برای مستوفی جدید، گفت: جای دارد تشکری نمایم از کارکردهای الحاج غلام محی الدین صدیق مستوفی اسبق که همکار خوبی با تمام ادارت بودند و امیدواریم که آقای ضیاء در راستای مبارزه با فساد، حکومت داری خوب و تامین امنیت با مقام ولایت و سایر ادارت همکاری نمایند.
ضیاء الدین ضیاء مستوفی جدید نیمروزگفت: در راستای مبارزه با فساد اداری، تقویه سیستم مالی و بلند بردن عواید سعی و تلاش خواهند کرد.
آقای ضیاء از تمام ادرات خواست تا در تمام عرصه با ادراه مستوفیت همکار باشند.
آقای ضیاء الدین ضیاء در بخش های بانکداری در بانک های خصوصی، مدیریت مالی و بخش های مستوفیت ایفای وظیفه نموده اند.