آگاهی از اضرار موادمخدر

تدویر میزگرد به همکاری تخنیکی رادیو تلویزیون ملی ولایت نیمروز بتاریخ 30/6/1395 در مورد آگاهی از اضرار مواد مخدر و دوری جوانان از این پدیده شوم توسط مدیریت عمومی امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز.در این میز گرد محترم داکتر سید خلیل شاه کاظمی مسئول کلنیک پنجاه بستر ترک اعتیاد و محترم عبدالقیوم کریمی مدیر عمومی آگاهی عامه و سرپرست ریاست مبارزه علیه موادمخدر اشتراک نموده و در مورد روی آوردن جوانان به مواد مخدر و همچنان در مورد راه حل های بیرون آمدن از این معضل بسیار بزرگ توسط تداوی و مشوره دهی روحی روانی ، میزان کشت مواد مواد مخدر ، کاهش تقاضا و بدیل کشت کوکنار معلومات مفصل اراعه نمودند.