توزیع نمبر پلیت به موتر سایکل ها از طرف مدیریت ترافیک قوماندانی امنیه ولایت نیمروز آغاز گردید .

مل پاسوال خواجه جیلانی " ابوبکر" قوماندان امنیه ولایت نیمروز با ابراز این مطلب میگوید که موتر سایکل هائیکه بدون اسناد باشند توسط پولیس ترافیک جمع آوری گردیده بعد از طی مراحل اسناد گمرکی نمبر پلیت برایشان توزیع خواهد شد .
گفته میشود که باموتر سایکل هائیکه بدون اسناد ترور ، اختطاف و چندین جرایم دیگر صورت گرفته است . قوماندان امنیه نیمروز به عموم پرسونل هدایت داد که موتر سایکل های بدون اسناد را هرچه عاجل دستگیر وبه مدیریت ترافیکی قوماندانی امنیه ولایت نیمروز انتقال داده شود تا از وقوع حادثه و جرایم جلوگیری شود.
گفتنی است که این اولین بار است که به موترسایکل ها در ولایت نیمروز نمبرپلیت  از طرف پولیس ترافیک قوماندانی امنیه نیمروز توزیع میگردد.