کشف 168 کیلو گرام مواد مخدر

طی یک عملیات کشفی مدیریت مبارزه بامواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت نیمروز به مقدار (168) کیلو گرام مواد مخدر تحت نام هیروئین کشف وبه دست آمده .
مل پاسوال خواجه جیلانی "ابوبکر" فرمانده پولیس امنیه ولایت نیمروز باابراز این مطلب میگوید که مواد متذکره که در یک عراده واسطه نقلیه تانکرترانزیتی که بصورت ماهرانه جاسازی شده بود در نقط صفری مرز پل ابریشم توسط مدیریت مبارزه بامواد مخدر دستگیر گردیده است گفتنی است که مواد متذکره به کشور جمهوری اسلامی ایران انتقال میداد که در رابطه به قضیه دونفر بنام های ناصر ولد نظر محمد و خدایداد ولد عبدالمنان باشنده گان ولایت فراه ولسوالی بکواه نیز دستگیر گردیده وقضیه آن تحت برسی پولیس قوماندانی امنیه ولایت نیمروز قرار دارد.