برگزاری کنفراس نقش جوانان درتحکیم صلح و امنیت

کنفرانس یک روزه نقش جوانان در تحکیم صلح و امنیت از طرف مدیریت عمومی امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز و به همکاری آمر مصئونیت جوانان معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار گردید.
در این کنفرانس انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز، اعضای شورای ولایتی، روسای دوایر، جامعه مدنی، فرهنگیان و جوانان که در تالار کنفرانس های ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار گردیده بود حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: جوانان نقش مهمی در صلح و امنیت در کشور را دارند و جوانان در این شرایط حساس بخاطر تأمین صلح و امنیت در کشور تلاش نمایند.
والی نیمروز از تمام جوانان خواست تا از هرگونه تعصبات قومی، لسانی و سمتی دوری نموده و بخاطر وحدت، همدلی و برادری میان تمام اقوام تلاش نمایند.
وی همچنان از تمام جوانان خواست بخاطر تأمین امینت با نیروهای امنیتی همکاری و حمایت نمایند و به صفوف قوای مسلح بپیوندند.
داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ طی تماس تلفونی گفت: جوانان نقش بسیار مهمی در تمام عرصه ها دارند و از تمام جوانان خواست تا بخاطر پیشرفت و آبادانی کشور تلاش نمایند.