آغاز کار تمدید کابل فایبر نوری در نیمروز

کار تمدید کابل فایبر نوری در نیمروزطی مراسمی آغاز شد.
در این مراسم والی نیمروز، نماینده گان مردم در ولسی جرگه و مشرانه جرگه، روسای دوایر نظامی و ملکی و اعضای شورای ولایتی حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: تکنالوژی معلوماتی در جهان امروزه در زندگی مردم رول مهمی داشته و با ایجاد شبکه فایبر نوری مردم به شبکه های تلفن دیجیتالی و شبکه های اینترنتی دست پیدا خواهند کرد.
انجینیرجاوید صمیم بارک رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: پروژه فایبری نوری که به مساحت 5 کیلومتر از ریاست مخابرات الی پل ابریشم میباشد و این خط فایبر به روت کشور ایران متصل میگردد .
این پروژه توسط بودیجه شرکت مخابراتی افغان تلیکام به هزینه ( 2036000 دومیلیون و سی وشش هزار) افغانی در مدت دو ماه به بهره برداری سپرده خواهد.