برگزاری ورکشاپ آغاز روند پلانگذاری استراتیژیک ولایتی

ورکشاپ سه روز آغاز روند پلانگذاری استراتیژک ولایتی در نیمروز در دایر گردید.
این ورکشاپ تحت ریاست انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز برگزار و در آن تمام ادارات دولتی، سکتور خصوصی، شورای ولایتی، شوراهای انکشافی و نهادهای مدنی نیز حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: اهداف استراتیژک ولایت با درنظرداشت واقعیت های عینی در مطابقت با استراتیژی ملی در ساختار پلان گنجانیده خواهد شد و این پلان برای 5 سال آینده ساخته خواهد شد و باعث پیشرفت ولایت نیمروز خواهد شد.
ورکشاپ مذکور توسط تیم اعزام شده کارشناسان پلانگذاری استراتیژیک ولایتی اداره مستقل ارگانهای محلی به سرگروپی هارون " هاند " آمر پالیسی ولایات و ولسوالی ها برای سه روز دایر گردید.
این برنامه به همکاری اداره مستقل ارگانهای محلی و تمویل مالی برنامه UNDP-LOGO در نیمروز دایر گردید.