تقدیر و حمایت از نیروهای امنیتی کشور

نیروهای امنیتی نیمروز از سوی مقام ولایت و شورای ولایتی این ولایت مورد تقدیر قرار گرفتند.
درمحفلی که به این مناسبت در مقر قوماندانی امینه نیمروز تدویر یافته بود، انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز، مقامات بلند رتبه نظامی ، نماینده مردم در مشرانه جرگه ،رئیس واعضای شورای ولایتی و روسای ادارات دولتی اشتراک نموده بودند .
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز ضمن تقدیراز نیروهای امنیتی گفت: مردم به نیروهای امنیتی افتخار نموده و نیروهای امنیتی همیشه به خاطر استقرار امنیت شبانه روزی سعی و تلاش نموده ودر برابر هر نوع توطیه دشمن مقابله نمودند.
والی نیمروز افزود: هماهنگی خوبی بین تمام نیروهای امنیتی در اجرای وظایف بوده و نیروهای امنیتی همیشه در خدمت مردم میباشد و مردم نیز باید در تامین امنیت با نیروهای امنیتی همکاری نمایند.
مل پاسوال خواجه جیلانی ابوبکر قوماندان امنیه نیمروز به نمایندگی از نیروهای امنیتی صحبت نموده، گفت: نیروهای امنیتی از وجب وجب خاک و نوامیس ملی کشور دفاع خواهند کرد و توانایی مقابله با دشمنان کشور را داشته تا از وطن و مردم خود دفاع کنند.
بازمحمد ناصر رئیس شورای ولایتی نیمروز ضمن حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی گفت: نیروهای امنیتی همیشه قابل تقدیر بوده و با دلیری و فداکاری درتامین امنیت از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده اند.
تقدیرنامه های جدا گانه ای از سوی مقام ولایت وشورای ولایتی برای نیروهای امنیتی مستقر در نیمروز اهدا شد .
در این مراسم از طرف وزرات داخله برای سه تن از افسران پولیس قوماندان امنیه که در اجرای وظایف شان از خودشان شایستگی نشان داده بودند، سه مدال منظور گردیده بود اهدا شد.
در پایان محفل برای تقدیر از نیروهای امنیتی برای شان نیز گل هدیه دادند .