یک گروپ 9نفری از سارقین توسط پولیس ولایت نیمروز دستگیر گردیده اند.

بگفته مل پاسوال خواجه جیلانی "ابوبکر" قوماندان امنیه ولایت نیمروز این گروپ از سارقین که 5 نفر شان سارقین مجهزه با سلاح بوده که در مربوطات قلعه فتح شهر زرنج توسط پولیس سرحدی ولایت نیمروز دستگیر گردیده که از نزد شان دومیل سلاح کلاشینکوف هشت شاجور ِ مقدار مهمات ِ
به تعداد( 40) سیت مبایل ومقداری پول نقد بدست آمده است.
این در حالی است که دونفر از سارقین موتر سایکل ودونفر سارقین دیگرنیزکه باتری های موتر را به سرقت میبردند توسط پرسونل مدیریت مبارزه باجرایم جنایی قوماندانی امنیه ولایت نیمروز دستگیر گردیده اند.
که از نزد افراد متذکره (4 ) عراده موترسایکل و به تعداد (20 )عدد باطری موتر نیز بدست آمده است وقضیه آن تحت برسی پولیس قرار دارد.