بازدید والی نیمروز از سربند کانال نهر لشکری

بازدید والی نیمروز از سربند کانال نهر لشکری
انجینر محمد سمیع والی نیمروز به همراه تعدادی از رؤسای دوایر، رئیس و اعضای شورای ولایتی،علمای کرام، متنقذین وسران اقوام از سربند کانال نهر لشکری دیدن نمودند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز بخاطر بازدید از سربند نهر لشکری بود که قسمتی از کانال مذکور که براثر آبخیزیهای اخیر تخریب گردیده بود، بار دیگر دیدن نمودند.
والی نیمروز همچنان افزودند: مردم باید در بازسازی، پاک کاری ومحافظت کانال نهر لشکری سهیم شوند، زیرا کانال مذکور یگانه کانال حیاتی این ولایت بوده که با فعال بودن آن باعث رونق زراعت دراین ولایت میگردد.